T 型槽气缸传感器

我们的 T 型槽气缸传感器是为具有内置磁铁的所有常见气动缸设计的。

选择器:


每页数量

信息

  • 1
  • 2
产品
外壳材料
开关输出端
防护等级
连接
再现性
MZERT 17 PSK-TSSL
外壳材料: 锌压铸件
开关输出端: pnp, NO
防护等级: IP 67
连接: 插头, M8
再现性: < 0,1 mm
MZERT 20 PSK-TSSL
外壳材料: 锌压铸件
开关输出端: pnp, NO
防护等级: IP 67
连接: 插头, M8
再现性: 0,1 mm
MZERTI 20 PSK-TSSL
外壳材料: 锌压铸件
开关输出端: pnp, NO
防护等级: IP 67
连接: 插头, M8
再现性: 0,1 mm
MZET 25 PSK-K-IBS
外壳材料: 锌压铸件
开关输出端: pnp, NO
防护等级: IP 68, IP 67
连接: 电缆/插头 0,3 m, M12
再现性: 0,1 mm
MZET 25 PSK-K-TSSL
外壳材料: 锌压铸件
开关输出端: pnp, NO
防护等级: IP 68, IP 67
连接: 电缆/插头 0,3 m, M8
再现性: 0,1 mm
MZET 25 PSK-K0.6-TSSL
外壳材料: 锌压铸件
开关输出端: pnp, NO
防护等级: IP 68, IP 67
连接: 电缆/插头 0,6 m, M8
再现性: 0,1 mm
MZET 25 PSLK
外壳材料: 锌压铸件
开关输出端: pnp, NO
防护等级: IP 68, IP 67
连接: 电缆 2,5 m
再现性: 0,1 mm
MZET 28 PSK-K-IBS
外壳材料: 锌压铸件
开关输出端: pnp, NO
防护等级: IP 68, IP 67
连接: 电缆/插头 0,3 m, M12
再现性: < 0,1 mm
MZET 28 PSK-K-TSSL
外壳材料: 锌压铸件
开关输出端: pnp, NO
防护等级: IP 68, IP 67
连接: 电缆/插头 0,3 m, M8
再现性: < 0,1 mm
MZET 28 PSK-K0.6-TSSL
外壳材料: 锌压铸件
开关输出端: pnp, NO
防护等级: IP 68, IP 67
连接: 电缆/插头 0,6 m, M8
再现性: < 0,1 mm