C 型槽气缸传感器

我们的 C 型槽气缸传感器是为具有内置磁铁的所有常见气动缸设计的。

选择器:


每页数量

信息

  • 1
  • 2
产品
外壳材料
开关输出端
防护等级
连接
夹紧方式
MZEC 3.7 PS-K-IBS
外壳材料: 不锈钢, 塑料
开关输出端: pnp, NO
防护等级: IP 67
连接: 电缆/插头 0,3 m, M12
夹紧方式: 夹紧螺栓
MZEC 3.7 PS-K-TSSL
外壳材料: 不锈钢, 塑料
开关输出端: pnp, NO
防护等级: IP 67
连接: 电缆/插头 0,3 m, M8
夹紧方式: 夹紧螺栓
MZEC 3.7 PS-K0.6-TSSL
外壳材料: 不锈钢, 塑料
开关输出端: pnp, NO
防护等级: IP 67
连接: 电缆/插头 0,6 m, M8
夹紧方式: 夹紧螺栓
MZEC 3.7 PSL
外壳材料: 不锈钢, 塑料
开关输出端: pnp, NO
防护等级: IP 67
连接: 电缆 2,5 m
夹紧方式: 夹紧螺栓
MZEC 3.7 VNS-K-B3
外壳材料: 不锈钢
开关输出端: npn, NO
防护等级: IP 67
连接: 电缆/插头 0,3 m, M12
夹紧方式: 夹紧螺栓
MZEC 3.7 VNS-K-T3
外壳材料: 不锈钢
开关输出端: npn, NO
防护等级: IP 67
连接: 电缆/插头 0,3 m, M8
夹紧方式: 夹紧螺栓
MZEC 3.7 VNS-K0.6-T3
外壳材料: 不锈钢
开关输出端: npn, NO
防护等级: IP 67
连接: 电缆/插头 0,6 m, M8
夹紧方式: 夹紧螺栓
MZEC 3.7 VPS-K-B3
外壳材料: 不锈钢
开关输出端: pnp, NO
防护等级: IP 67
连接: 电缆/插头 0,3 m, M12
夹紧方式: 夹紧螺栓
MZEC 3.7 VPS-K-T3
外壳材料: 不锈钢
开关输出端: pnp, NO
防护等级: IP 67
连接: 电缆/插头 0,3 m, M8
夹紧方式: 夹紧螺栓
MZEC 3.7 VPS-K0.6-T3
外壳材料: 不锈钢
开关输出端: pnp, NO
防护等级: IP 67
连接: 电缆/插头 0,6 m, M8
夹紧方式: 夹紧螺栓